Jaarverslag 2017

Communicatie

Leestijd: ( woorden)

Intranet LIS (LMC Informatie Systeem)
Het nieuwe intranet LIS start in februari. Er zijn wat startproblemen en kinderziektes. Deze worden verholpen. Management en webredacteuren krijgen voorlichting hoe met LIS omgegaan moet worden en hoe het systeem werkt. Het grote voordeel van LIS, buiten de mogelijkheden van het oude intranet, is het vormen van ‘communities’. Dat kan binnen de scholen of het bureau maar vooral ook bovenschools voor uitwisseling van kennis en/of ideeën tussen bijvoorbeeld vakdocenten en vakgroepen.

Marketingplannen scholen
De scholen ontwikkelen in samenspraak met het bureau en het College van Bestuur plannen om de aantrekkelijkheid te vergroten. Deze plannen zijn gericht op het vergroten van de aantrekkelijkheid van het onderwijsaanbod, de uitstraling van de gebouwen, aanpassen en/of uitbreiden van de pr-teams van de scholen die bezoeken afleggen aan het PO of op scholenmarkten staan, specifieke pr-activiteiten zoals een Wall of Fame. Hiervoor kent het College van Bestuur aanvullende middelen toe, naast de middelen waar de scholen al over kunnen beschikken op grond van hun begroting.

Pr/marketing
Op 13 juni 2017 wordt een oude traditie in ere hersteld: in de Kuip wordt een voetbaltoernooi voor brugklasteams georganiseerd, de LMC-cup. LMC-VO krijgt hiermee aandacht in de media en krijgt bekendheid bij kinderen en ouders in Rotterdam. Met veel foto’s en een ‘aftermovie’ komt materiaal beschikbaar om te gebruiken voor de werving van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2018–2019. Op basis van de evaluatie besluit het College van Bestuur ook in 2018 een voetbaltoernooi te organiseren en er een meer uitgebreid pr-traject voor op te zetten.

VO-gids
Enkele scholen presenteren zich al een paar jaar in de VO-gids. Dit is een landelijk (privaat) initiatief om op regionaal niveau voorlichtingsgidsen over scholen voor voortgezet onderwijs uit te brengen. De gidsen worden verspreid onder groep 8-docenten basisscholen in de regio’s. Zij bespreken de gidsen met hun leerlingen en delen ze aan hen uit. In 2017 zijn alle scholen van LMC-VO opgenomen in de gids(en) van een of meerdere regio’s. In de VO-gids van elke relevante regio is ook een algemene presentatie van LMC-VO opgenomen.

Websites / logo’s
Meerdere scholen krijgen in 2017 of 2018 nieuwe namen. In verband hiermee worden de websites van de scholen en soms ook de logo’s aangepast. De vernieuwde websites worden in 2017 en in 2018 in gebruik genomen.

In het complete jaarverslag 2017 staan alle overzichten.