Jaarverslag 2017

Organisatie

Leestijd: ( woorden)

College van Bestuur
Nadat per 1 oktober 2016 de heer drs. M.J.W. van der Knaap als voorzitter van het College van Bestuur wordt opgevolgd door de heer drs. M.T. Otto begint per 1 februari 2017 ook het tweede lid van het College van Bestuur, de heer R.C.M. Elgershuizen, met zijn werk voor LMC-VO.

Management
Er zijn verschillende wisselingen in het management. De directeur van Theaterhavo/vwo en HMD gaat op korte termijn met pensioen en voor haar wordt een opvolger gezocht. Aan het eind van 2017 is nog geen geschikte kandidaat gevonden. De heer Van der Heijden, die in opdracht van LMC-VO tijdelijk werkt bij Laurens Lyceum, kiest voor deze school en verlaat LMC-VO en de Roncalli Mavo. De heer Haelermans volgt hem op. De directeur van de scholengroep Het Lyceum Rotterdam en Lucia Petrus MAVO fungeert tijdelijk ook als directeur van Horeca Vakschool Rotterdam. Deze benoeming wordt nog voortgezet tot het eind van schooljaar 2017/2018. Een interim teamleider wordt tijdelijk directeur voor het vmbo van Carré College Rotterdam. Hij is ook tijdelijk projectleider voor Mavo Centraal (gebouw Lucia Petrus MAVO), een gezamenlijke ontwikkeling van Hildegardis MAVO en Lucia Petrus MAVO.

Managementgesprekken
Het College van Bestuur voert op regelmatige basis gesprekken met de directeuren over de stand van zaken op de scholen. Deze gesprekken vinden plaats op basis van een managementrapportage die de directeuren opstellen en door het bureau wordt aangevuld met gegevens die beschikbaar zijn over de kwaliteit van het onderwijs, de medewerkers, enquêtes e.d. In deze gesprekken wordt onder meer nagegaan of de ontwikkelingen op de scholen in lijn zijn met de beleidsprioriteiten uit de kaderbrief.

Scholen
Er zijn naar verhouding veel mavoscholen in Rotterdam Centrum, met name in het gebied rond het Centraal Station. LMC-VO is in 2016 al begonnen met de ontwikkeling van plannen voor deze mavoscholen. De drie binnenstandsmavo’s krijgen daarmee duidelijke en aansprekende profielen.

Scholennamen
De namen van de praktijkscholen zijn met ingang van schooljaar 2017/2018 aangepast in Het Praktijkcollege Centrum, Het Praktijkcollege Zuidwijk en Het Praktijkcollege Charlois. De school Noordrand College heeft met het oude gebouw ook de oude naam achtergelaten en heet op de nieuwe locatie Vak College Hillegersberg. De vmbo-afdeling van Carré College Rotterdam krijgt de naam Rotterdam Design College. In 2018 wordt besloten om de naam Rotterdam Designcollege m.i.v. schooljaar 2018/2019 aan de hele school te geven.

Scholengroepen - onderwijskundige profielen
De scholen van LMC-VO zijn en worden waar mogelijk ingedeeld in scholengroepen. Er is over gedacht om een procesbegeleider in te zetten om dit proces te bespoedigen maar uiteindelijk is hier niet toe overgegaan. Het is een voortgaand proces.

In 2017 wordt de Theatermavo MT010 toegevoegd aan de scholengroep bestaande uit Theaterhavo/vwo en Havo/vwo voor Muziek en Dans. Deze scholengroep heeft een uitgesproken cultuurprofiel, uitvoerende kunst. De aanpassing van de scholengroepen Het Lyceum Rotterdam / Lucia Petrus MAVO en Carré College / Hildegardis MAVO is in voorbereiding. Lucia Petrus MAVO gaat als Mavo Centraal onderdeel worden van een scholengroep met Lyceum Kralingen. Beide scholen hebben een sterk techniek/technologieprofiel. Hildegardis MAVO zal onder een nieuwe naam samen met Het Lyceum Rotterdam een scholengroep gaan vormen.

Samenwerking met andere besturen
LMC-VO werkt samen met andere schoolbesturen binnen Rotterdam. De voorzitter van het College van Bestuur is lid van het dagelijks bestuur van Fokor, waar de PO- en VO- besturen van Rotterdam met elkaar de gemeenschappelijke (onderwijs)belangen bespreken, en lid van de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) Koers VO waar LMC-VO deel van uit maakt. Daarnaast participeert LMC-VO in de sectorkamer waar de afstemming tussen de besturen en de gemeente Rotterdam plaatsvindt.
Ook in 2017 wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van afspraken met de gemeente en de twee grote schoolbesturen, BOOR en CVO, om tot een vernieuwing van scholen en afstemming van onderwijsaanbod in Rotterdam-Zuid te komen.
Daarnaast zijn er samenwerkingen op het gebied van onderwijs voor verschillende scholen, zoals met het Grafisch Lyceum, de Willem de Kooning Academie, het Hout- en Meubileringscollege, de roc’s Albeda en Zadkine en RVKO. LMC-VO werkt in de Opleidingsschool Rotterdam (OSR) samen met CVO, BOOR, de Hogeschool Rotterdam, ICLON en de TU Delft.

Inspecties
De Inspectie van het Onderwijs meldt bij het College van Bestuur dat informatie over het examen te herleiden is van een krantenartikel in het Algemeen Dagblad m.b.t. een praktijkexamen op een LMC-school. Het College van Bestuur bespreekt de situatie intern en neemt maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Strafzaak tegen voormalig voorzitter
De strafzaak tegen de voormalig voorzitter van het College van Bestuur en een drietal medeverdachten laat voortgang zien. Enkele medewerkers van LMC-VO worden opgeroepen als getuigen. De rechtszaak zal in 2018 plaatsvinden.

Project Privacy en informatiebeveiliging
In verband met de komende wetswijziging op het gebied van persoonsgegevens start een project Privacy. Voor het stafbureau is in dit kader een risico analyse (PIA-Privacy Impact Assessment) uitgevoerd. Dit leidt tot een overzicht van maatregelen die genomen moeten worden. Daarnaast is registratie en inventarisatie opgestart van digitale producten waarin persoonsgegevens worden verwerkt met de daarbij bijbehorende leveranciers en de afgesloten of af te sluiten verwerkersovereenkomsten.
Een compleet overzicht is te vinden in het complete jaarverslag 2017 in het hoofdstuk Organisatie.