Jaarverslag 2017

Onderwijs

Leestijd: ( woorden)

Vernieuwd vmbo
De aandacht gaat uit naar de invoering van de nieuwe examenprofielen. Het vernieuwde vmbo wordt in alle klassen 3 van de vmbo-opleidingen geïmplementeerd. Op een enkele school (Veenoord en Horeca Vakschool Rotterdam) worden door leerlingen uit klas 3 reeds voor een aantal vakken eindexamen gedaan. Voor klas 4 gaat de examinering in het kader van het vernieuwde vmbo van start.

Leerlingenaantallen
Het aantal nieuwe aanmeldingen voor schooljaar 2017-2018 stijgt met 170 t.o.v. vorig schooljaar. Het totale aantal leerlingen per de teldatum van 1 oktober laat ook een stijging zien t.o.v. vorig schooljaar. Dit aantal is gestegen van 7800 naar 7947. Met de positieve ontwikkeling van dit jaar is het de verwachting dat het marktaandeel van LMC-VO ook een stijgende lijn laat zien.

Marktonderzoek onderwijsportfolio
In opdracht van LMC-VO heeft CapGemini een marktonderzoek gedaan naar het onderwijsportfolio. Daarbij is gekeken naar de keuzes die leerlingen maken voor bepaalde profielen maar ook naar de spreiding van het onderwijs over Rotterdam.

Basis op orde
Verschillende schoolplannen zijn niet meer actueel. De scholen stellen de plannen bij of stellen nieuwe schoolplannen op. Het is het streven dat na de zomervakantie 2018 alle plannen geactualiseerd zijn.

ICT in de klas
LMC-VO heroriënteert zich op de digitale didactiek en nodigt een hogeschool uit voor een toelichting op de wijze waarop daar digitale didactiek is ingevoerd. Via internet zijn ook veel voorbeelden beschikbaar. Een start wordt gemaakt voor de versterking van ICT in de klas. Een werkgroep, bestaande uit directeuren en medewerkers van het bureau, wordt ingesteld.

Taal en Rekenen (Rotterdam Effect)
Het project Rotterdam Effect wordt aan het begin van schooljaar 2017-2018 opnieuw gedefinieerd. Daarbij worden drie speerpunten geformuleerd: de organisatie van professionele leergemeenschappen voor taal- en rekencoördinatoren; afname van de Dia-taaltoetsen in september en versterken van de bestuurlijke betrokkenheid. Een versterking van het ondersteuningsaanbod op het gebied van rekenen is onvoldoende gerealiseerd. Wel wordt bij meerdere scholen actief inzet gepleegd om het taalbeleid te versterken. Zo wordt bijvoorbeeld bij Horeca Vakschool Rotterdam Muiswerk ingezet en bij Lyceum Kralingen een verbeterplan opgesteld voor het vak Nederlands. De Theaterhavo/vwo voert een taalondersteuningsuur in.

Eenheid Zorg – Expertisecentrum
De Eenheid Zorg heeft een bovenbestuurlijke functie in opdracht van Koers VO. In dat kader krijgt het Expertisecentrum (onderdeel van de Eenheid Zorg) een uitbreiding van het aantal scholen om voor te werken. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de expertisecentra van de schoolbesturen CVO en BOOR gestopt zijn.

Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum Rotterdam (OPDC-Rotterdam)
De Eenheid Zorg voert in opdracht van het Samenwerkingsverband Koers VO de werkzaamheden uit voor het Ortho-Pedagogisch Didactisch Centrum Rotterdam. Het aantal leerlingen dat het OPDC bezoekt, groeit in 2017 sterk. Deze groei ontstaat door de plaatsing van leerlingen die als thuiszitter bekend zijn bij de TaskForce Thuiszitters en door de plaatsing van leerlingen die wachten op een plek binnen het voortgezet speciaal onderwijs. Er is ook een groei van leerlingen uit het regulier voortgezet onderwijs.

Passend Onderwijs
Ondanks dat de ervaringen met “Passend onderwijs” met de directeuren, binnen de Eenheid Zorg en met de andere besturen regelmatig besproken wordt, heeft een volledige evaluatie van de invoering van Passend Onderwijs binnen de LMC-scholen niet plaatsgevonden. Dit gaat nog gebeuren waarbij een relatie gelegd zal worden met de landelijke evaluatie van de invoering van Passend Onderwijs.

Een compleet overzicht is te vinden in het complete jaarverslag 2017 in het hoofdstuk Onderwijs.