Jaarverslag 2017

Financiën

Leestijd: ( woorden)

Resultaat 2017
Het financiële resultaat 2017 bedraagt € 3,5 miljoen negatief waar € 3,1 miljoen negatief is begroot (inclusief impuls en projectgelden). De overschrijding heeft als belangrijkste oorzaak een extra kostenpost vanwege de desinvestering van inventaris voor een bedrag van ruim € 500K. Deze desinvestering heeft plaatsgevonden vanwege de verhuizing van het Vak College Hillegersberg naar de Argonautenweg en daarmee het afstoten van het gebouw aan de Hazelaarweg, de verhuizing van het Montfort College naar de Unielocatie en daarmee het afstoten van het gebouw aan de Montessoriweg 14, de verhuizing van de Young Business School naar de Maashavenweg waarmee het gebouw aan de Huismanstraat deels leeg is komen te staan en het afstoten van het schoolgebouw aan de Robert Fruinstraat/Schietbaanlaan vanwege de verhuizing van de ISK leerlingen naar de Westzeedijk.

Al deze verhuisbewegingen vinden hun oorzaak voor een groot deel in de afspraak met de gemeente Rotterdam om de leegstand in de schoolgebouwen in Rotterdam te verminderen. Uiteindelijk heeft een vermindering plaatsgevonden met 10.000 m2. Daarnaast is sprake van enkele plussen en minnen die per saldo elkaar ongeveer opheffen. Hierbij moet gedacht worden aan het extra kosten voor huisvesting en personele lasten (verlofdagen OOP) en vrijval van gelden vanuit voorzieningen en de balans en een opbrengst naar aanleiding van een uitgevoerd recovery onderzoek.

Financiële positie
De solvabiliteit (die berekend wordt door het eigen vermogen plus de voorzieningen te delen door het balanstotaal) daalt de komende periode licht, maar blijft ruim boven de signaleringsgrens van 30%. Het landelijke gemiddelde lag in 2016 op 63% en de prognose is dat deze vrijwel stabiel blijft. LMC heeft de ondergrens voor solvabiliteit bepaald op 60%. De liquiditeit geeft de verhouding weer tussen het geld dat het bestuur op korte termijn beschikbaar heeft en wat op korte termijn moet worden betaald. Komende 2 jaren daalt deze voor LMC naar 1,79 om in 2020 weer te stijgen naar 1,92. Hiermee blijft LMC boven het (verwachte) landelijke cijfer en ruim boven de signaleringsgrens van 0,75. LMC heeft als ondergrens factor 1,5 bepaald.

In het complete jaarverslag 2017 staan alle cijfers.